Ogłoszenie nr 153735 z dnia 10.08.2013 Drukuj
 • Ogłoszenie nr: 153735
 • Data ukazania się ogłoszenia: 10 sierpnia 2013 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

 • Kierownik
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i ubocznych produktów zwierzęcych
 • w zespole ds bezpieczeństwa żywności, pasz i ubocznych produktów zwierzęcych


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  83-300 Kartuzy
  ul. Słoneczna 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kartuzy
 • powiat kartuski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • Realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach
 • • Realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz
 • • Raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz
 • • Prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z ustawą o paszach i rozporządzeniem 183/2005
 • • Nadzór nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz
 • • Nadzór nad zakładami produkującymi karmy dla zwierząt domowych
 • • Nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem oraz wykorzystywaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem 1069/2009
 • • Nadzór nad rolniczym wykorzystaniem mączek mięsno-kostnych jako polepszaczy gleby oraz podmiotami stosującymi polepszacze gleby;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca na terenie powiatu kartuskiego- wyjazdy służbowe, oraz w siedzibie • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek dwupiętrowy, brak windy, podjazdu,
  narzędzia pracy- komputer, urządzenia biuroweWymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat.B
  • prawo wykonywania zawodu lek wet
  • znajomość przepisów weterynaryjnych
  • biegła obsługa komputera

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  20-08-2013

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Słoneczna 1
83-300 Kartuzy