Ogłoszenie nr 153234 z dnia 18-07-2013r. Drukuj

Ogłoszenie nr: 153234

Data ukazania się ogłoszenia: 18 lipca 2013 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
83-110 Tczew
ul.30 Stycznia 29


Miejsce wykonywania pracy:

Tczew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, nadzór nad materiałem biologicznym
 • nadzór i koordynowanie badań monitoringowych zwierząt, kontrola przestrzegania wymagań
 • weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta
 • współpraca w zakresie prowadzenia badań monitoringowych z lekarzami wyznaczonymi
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych, prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości
 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie zdrowia zwierząt
 • kontrola wprowadzania zwierząt do obrotu oraz wystawianie odpowiednich świadectw zdrowia
 • wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej ustawy z dnia 29.I.2004r

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

wyjazdy służbowe

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

praca na komputerze


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
  • prawo jazdy kat B
  • umiejętność pracy w zespole i kreatywność
  • znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office)

wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie weterynarii i postępowania administracyjnego
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych , oświadczenie kandydata
 • o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie świadectw pracy (dla osób wcześniej pracujących

Termin składania dokumentów:

09-08-2013

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
30 Stycznia 29
83-110 Tczew


Inne informacje:

innych informacji można uzyskać pod nr telefonu
58/531-15-53