Ogłoszenie nr 152272 z dnia 08.06.2013 Drukuj
 • Ogłoszenie nr: 152272
 • Data ukazania się ogłoszenia: 08 czerwca 2013 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • księgowy


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 0.75

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

 

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
  ul. Weterynaryjna 1
  84-300 Lębork

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lębork

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów finansowych i księgowych,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • opracowywanie planów finansowych jednostki,
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowo-księgowej,
 • prowadzenie biura

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzie pracy-komputer

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 9 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostce administracji rządowej lub samorządowej (m.in.: rozporządzenia dot. sprawozdawczości budżetowej, szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków),
  • znajomośc przepisów dotyczących finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i podatków,
  • niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów, karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność obsługi koputera (Word, Excel)
  • umiejętność obsługi programów: Płatnik, Eksplorator VideoTelBanking, TREZOR-Informator Systemu Obsługi Budżetu Państwa,
  • samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
  • prawo jazdy kat. B,

wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • doświadczenie w jednostce budżetowej na podobnym stanowisku-min. 9 m-cy
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów i karne skarbowe
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów i szkoleń oraz posiadanych uprawnień

Termin składania dokumentów:

  18-06-2013

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Weterynaryjna 1/1
84-300 Lębork