Ogłoszenie nr 151219 z dnia 26-04-2013r. Drukuj
 • Ogłoszenie nr: 151291
 • Data ukazania się ogłoszenia: 26 kwietnia 2013 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

 • Kierownik
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt
 • w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

 

  83-300 Kartuzy
  ul. Słoneczna 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kartuzy
 • powiat kartuski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • tworzenie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • • prowadzenie dochodzeń epizootycznych,
 • • opracowywanie dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
 • • prowadzenie postępowań w celu likwidacji chorób zakaźnych zwierząt,
 • • sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego oraz jaj wylęgowych,
 • • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniu zwierząt,
 • • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dobrostanu zwierząt

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca na terenie powiatu kartuskiego- wyjazdy służbowe, oraz w siedzibie


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek dwupiętrowy, brak windy, podjazdu,
  narzędzia pracy- komputer, urządzenia biurowe


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat.B
  • prawo wykonywania zawodu lek wet
  • znajomość przepisów weterynaryjnych
  • biegła obsługa komputera

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  06-05-2013

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Słoneczna 1
83-300 Kartuzy