Ogłoszenie nr 150658 z dnia 03.04.2013 Drukuj
 • Ogłoszenie nr: 150658
 • Data ukazania się ogłoszenia: 03 kwietnia 2013 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gdańskim

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • w Zespole ds bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gd., ul. Tczewska 25, 83-200 Starogard Gd.
tel. 58-56-230-77

Miejsce wykonywania pracy:

 • Starogard Gdański

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad przestrzeganiem prawa dotyczącego higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego,
 • sporządzanie i przestrzeganie rocznych planów działalności z zakresu nadzoru nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • prowadzenie nadzoru weterynaryjnego nad warunkami sanitarnymi w podmiotach zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem środków żywności pochodzenia zwierzęcego oraz badanie jakości tej żywności,
 • prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem systemów RASFF, TRACES, SPIW-et

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Bezpośredni kontakt z klientem, reprezentowanie urzędu poza siedzibą i w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu - kontrola gospodarstw i zakładów nadzorowanych przez inspekcje weterynaryjną, wyjazdy służbowe i szkoleniowe.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy komputerze.
Pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze- brak windy. Łazienki nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Nadzór prowadzony w zakładach, przetwórczych mięsa i w ubojniach zwierząt.
Praca " w terenie" - wymagana mobilność.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego, KPA i ustawy o Służbie Cywilnej
  • obsługa komputera
  • posiadanie prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego,
 • udokumentowanie ukończenia szkoleń i kursów,
 • miejsce zamieszkania - Starogard Gd. lub okolice
 • mile widziany staż pracy w inspekcji weterynaryjnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie ewentualnych świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

13-04-2013

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Tczewska 25
83-200 Starogard Gdański
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Tczewska 25
83-200 Starogard Gdański
z dopiskiem

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dla ofert nadesłanych pocztą datą przyjęcia jest data stempla pocztowego.