Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 150320 z dnia 16.03.2013 PDF Drukuj Email
 • Ogłoszenie nr: 150320
 • Data ukazania się ogłoszenia: 16 marca 2013 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw administracyjnych
 • w Zespole ds. Administracyjnym

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
ul. Armii Krajowej 29
76-200 Słupsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Słupsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa administracyjna zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych,
 • wprowadzanie danych do systemu VetLink,
 • przyjmowanie oraz sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentacji od współpracujących lekarzy weterynarii za czynności zlecone płatne z budżetu państwa,
 • wpisywanie danych do rejestrów prowadzonych przez zespoł ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz zespoł ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych,
 • prowadzenie magazynu ze środkami i materiałami wykorzystywanymi w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości,
 • prowadzenie gospodarki drukami,
 • wykonywanie zastępstwa w sekretariacie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca biurowa w siedzibie urzędu, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Praca przy wykorzystaniu komputera oraz innego sprzętu biurowego.
Siedziba Inspektoratu mieści się w piętrowym budynku bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy. Toaleta niedostosowana dla osób niepełnosprawnych. Wąskie schody, przejścia oraz korytarze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień, ukończonych kursów i szkoleń
 • kopie świadectw pracy
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

27-03-2013

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Armii Krajowej 29
76-200 Słupsk

Inne informacje:

Oferty przesłane po terminie, niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naboru (telefonicznie lub e-mailem).
Dokumenty kandydatów (z wyjątkiem dokumentów, którzy złożyli wniosek o zwrot przedłożonych dokumentów) zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zakończenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59 84 23 107.


 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack