Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 150306 z dnia 16.03.2013 PDF Drukuj Email

Ogłoszenie nr: 150306

Data ukazania się ogłoszenia: 16 marca 2013 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

księgowy

w Zespole ds. Finansowo-Księgowym

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
ul. Armii Krajowej 29
76-200 Słupsk

Miejsce wykonywania pracy:

Słupsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie list płac przy wykorzystaniu programu komputerowego,
 • wprowadzanie zadekretowanych dowodów finansowych do programu komputerowego F-K,
 • wystawianie faktur za wykonane usługi,
 • uzgadnianie sald kont analitycznych i syntetycznych,
 • dokonywanie miesięcznych obliczeń wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz fundusz pracy,
 • dokonywanie miesięcznych i rocznych rozliczeń podatku pracowników,
 • prowadzenie obsługi kasowej jednostki,
 • dokonywanie zakupów materiałów biurowych, środków czystości oraz innych akcesoriów gospodarczych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca biurowa w siedzibie urzędu, w systemie codziennym od poniedziału do piatku w godzinach od 7.30 do 15.30. Kontakty z klientem zewnętrznym.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Praca przy wykorzystaniu komputera (powyżej 4 godzin dziennie). Siedziba Inspektoratu mieści się w piętrowym budynku bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy. Toaleta niedostosowana dla osób niepełnosprawnych. Wąskie schody, przejścia oraz korytarze.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne o specjalności rachunkowość lub finanse
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze finansowo-księgowym,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programu Płatnik, TREZOR, elektronicznego konta bankowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień, ukończonych kursów i szkoleń
 • kopie świadectw pracy
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Termin składania dokumentów:

27-03-2013

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Armii Krajowej 29
76-200 Słupsk


Inne informacje:

Oferty przesłane po terminie, niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naboru (telefonicznie lub e-mailem).
Dokumenty kandydatów (z wyjątkiem dokumentów kandydatów, którzy złożyli wniosek o zwrot przedłożonych dokumentów) zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zakończenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59 84 23 107.

 
 
Joomla Tutorial: from JoomlaShack