Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 149654 z dnia 19-02-2013r. PDF Drukuj Email
 • Ogłoszenie nr: 149654
 • Data ukazania się ogłoszenia: 19 lutego 2013 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • główny księgowy
 • w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Słupsku

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
ul. Armii Krajowej 29
76-200 Słupsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Słupsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentacji finansowej,
 • dekretowanie dowodów finansowych,
 • analiza wykorzystania środków finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań w układzie zadaniowym,
 • wykonywanie przelewów,
 • kontrola wykorzystania środków finansowych,
 • opracowywanie planów finansowych jednostki,
 • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca biurowa w siedzibie urzędu, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Wyjazdy służbowe i szkolenia.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Biuro usytuowane w budynku na I piętrze, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy. Wąskie schody i korytarze. Toaleta niedostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność prognozowania i rozwiązywania problemów.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programu Płatnik, TREZOR, elektronicznego konta bankowego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień, ukończonych kursów i szkoleń,
 • kopie świadectw pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

03-03-2013

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Armii Krajowej 29
76-200 Słupsk

Inne informacje:

Oferty przesłane po terminie, niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naboru (telefoniczne, e-mailem lub listownie).
Dokumenty kandydatów (z wyjątkiem dokumentów kandydatów, którzy złożyli wniosek o zwrot przedłożonych dokumentów) zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zakończenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59 84 23 107.

 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack