Ogłoszenie nr 147033 z dnia 30-10-2012r. Drukuj
 • Ogłoszenie nr: 147033
 • Data ukazania się ogłoszenia: 30 października 2012 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw Pasz i Utylizacji


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Weterynaryjna 1
  84-300 Lębork

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lębork

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad produkcją środków żywienia zwierząt;
 • nadzór nad obrotem paszami;
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz sprawozdań bieżących;
 • raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz;
 • nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • kontrola podmiotów nadzorowanych w terenie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzie pracy - komputer

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
  • umiejętność obsługi komputera;
  • komunikatywność;
  • dyspozycyjność;
  • znajomość prawa żywnościowego i paszowego.

wymagania dodatkowe

 • posiadanie prawa jazdy kategorii B;
 • znajomość polskich przepisów weterynaryjnych i dyrektyw;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopia zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-11-2012

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Weterynaryjna 1/1
  84-300 Lębork

Inne informacje:

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone .