Ogłoszenie nr 147030 z dnia 30-10-2012r. Drukuj
 • Ogłoszenie nr: 147030
 • Data ukazania się ogłoszenia: 30 października 2012 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw administracji


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Weterynarii 1
  84-300 Lębork

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lębork

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa administracyjna pracowników;
 • prowadzenie dokumentacji personalnej i administracyjnej;
 • sporządzanie zestawień i raportów z zakresu księgowości;
 • archiwizacja dokumentów;
 • bieżąca obsługa administracyjna firmy - zapewnienie materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
 • nadzór nad budynkami firmy - rozliczenie mediów, współpraca z firmami remontowo- budowlanymi;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • obsługa administracyjna biura

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzie pracy - komputer

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość pracy administracyjno - biurowej;
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
  • praktyczna znajomość programów pakietu Microsoft Office;
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B;
 • samodzielność;
 • komunikatywność;
 • rzetelność;
 • obowiązkowość;
 • kultura pracy i kultura osobista;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie świadectw pracy

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-11-2012

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Weterynaryjna 1/1
  84-300 Lębork

Inne informacje:

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.