Ogłoszenie nr 145917 z dnia 11-09-2012r. Drukuj
 • Ogłoszenie nr: 145917
 • Data ukazania się ogłoszenia: 11 września 2012 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności
 • w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
ul. Armii Krajowej 29
76-200 Słupsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Słupsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór i kontrola w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt w siedzibie stada,
 • kontrola dobrostanu zwierząt gospodarskich w miejscu ich utrzymywania,
 • kontrola zgodności przepisów zintegrowanych w gospodarstwie,
 • prowadzenie postępowań administracyjno-egzekucyjnych,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji w zakresie wykonywanych zadań,
 • prowadzenie sprawozdawczości.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą urzędu, kontakty z klientem zewnetrznym, prowadzenie samochdu, wyjazdy służbowe w obrębie powiatu i kraju (szkolenia, narady), kontakty ze zwierzętami.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy wykorzystanu komputera, kontakt z żywymi zwierzetami gospodarskimi w pomieszczeniach inwentarskich, samodzielne prowadzenie samochodu służbowego.
Siedziba Inspektoratu mieści się w piętrowym budynku bez podjazu dla osób niepełnosprawnych i windy. Toaleta niedostosowana dla osób niepełnosprawnych. Wąskie schody, przejścia oraz korytarze.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe rolnicze w kierunku weterynaria lub zootechnika
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku posiadania wykształcenia wyższego weterynaryjnego,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B,
  • znajomość obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z regulacjami prawnymi dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej,
 • komunikatywność i operatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku osoby posiadającej wykształcenie wyższe rolnicze w kierunku weterynaria,
 • kopie świadectw pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

12-10-2012

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Armii Krajowej 29
76-200 Słupsk

Inne informacje:

Osoby, których oferta zostanie odrzucona nie będą powiadamiane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Istnieje możliwość uzyskania mieszkania służbowego (26 m2).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 842 31 07 lub 59 842 51 85.