Ogłoszenie nr 145272 z dnia 14.08.2012r Drukuj
 • Ogłoszenie nr: 145272
 • Data ukazania się ogłoszenia: 14 sierpnia 2012 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gdańskim

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
 • w Zespole ds bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gdańskim
ul. Tczewska 25
83-200 Starogard Gdański
58-56-230-77

Miejsce wykonywania pracy:

 • Starogard Gdański

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa dotyczącego higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego,
 • sporządzanie i przestrzeganie rocznych planów działalności z zakresu nadzoru nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • prowadzenie nadzoru weterynaryjnego nad warunkami sanitarnymi w podmiotach zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem środków żywności pochodzenia zwierzęcego oraz badanie jakości tej żywności,
 • prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem systemów RASFF,TRACES, SPIW-et.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Bezpośredni kontakt z klientem, reprezentowanie urzędu poza siedziba i w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy komputerze
Pomieszczenia biurowe znajdują się na piętrze-brak windy
Nadzór prowadzony w zakładach np. produkcja mięsa- ubój zwierząt
Praca "w terenie" - konieczność dojazdu samochodem osobowym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • znajomość obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego i KPA,
  • obsługa komputera
  • posiadanie prawo jazdy kategorii B,

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego,
 • udokumentowanie ukończenia szkoleń i kursów,
 • zamieszkanie w Starogardzie Gdańskim i okolicach.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie ewentualnych świadectw pracy

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

24-08-2012

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Tczewska 25
83-200 Starogard Gdański
58-56-230-77
z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej"

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dla ofert nadesłanych pocztą datą przyjęcia ofert jest data stapla pocztowego.