Ogłoszenie nr 145251 z dnia 09.08.2012r Drukuj
 • Ogłoszenie nr: 145251
 • Data ukazania się ogłoszenia: 09 sierpnia 2012 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

 • Kierownik
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • radca prawny


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  83-300 Kartuzy
  ul. Słoneczna 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kartuzy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie porad prawnych pracownikom Urzędu,
 • sporządzanie opinii prawnych , opracowanie i opiniowanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień w tym w szczególności w zakresie związanym z zagadnieniami weterynaryjnymi, administracyjnymi i finansami publicznymi,
 • opiniowanie aktów prawa wewnętrznego związanych z funkcjonowaniem Urzędu w tym w zakresie prawa pracy,( zarządzeń, regulaminówitp.),
 • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w siedzibie Urzędu i poza nim. Drzwi wejściowe do pomieszczenia pracy uniemożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim. W budynku nie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak podjazdu i windy.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 lat doświadczenia zawodowego w zawodzie radcy prawnego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • w tym 4- letnie doświadczenie zawodowew zawodzie radcy prawnego w zakresie obsługi prawnej administracji rządowej
  • biegła znajomość przepisów prawa i aktualnego orzecznictwa w zakresie prawa weterynaryjnego oraz prawa i postępowania administracyjnego , finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych , zamówień publicznych,
  • Wpis na listę radców prawnych.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole ,
 • doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej na stanowisku radcy prawnego w Inspekcji Weterynaryjnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie świadectw pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy świadczenia pomocy prawnej zgodnie z postawionymi wymaganiami niezbędnymi do zajmowania stanowiska,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  20-08-2012

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Słoneczna 1
  83-300 Kartuzy


Inne informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie , z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko radcy prawnego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kartuzach ul. Słoneczna 1 , 83 -300 Kartuzy lub przesłać pocztą ( liczy się data stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne , które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.