Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 141033 z dnia 18-02-2012r. PDF Drukuj Email

 

•    Ogłoszenie nr: 141033
•    Data ukazania się ogłoszenia: 18 lutego 2012 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie
•    Powiatowy Lekarz Weterynarii
•    poszukuje kandydatów na stanowisko:
•    inspektor weterynaryjny
•    do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
•    w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kościerzynie

•    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

•    ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1
•    Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie ul. Przemysłowa 8,83-400 Kościerzyna
Miejsce wykonywania pracy:
•    Kościerzyna
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
•    sprawowanie nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu kościerskiego
•    Opracowywanie planów i harmonogramów czynności związanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
•    opracowanie danych statystycznych dotyczących poszczególnych chorób oraz ogólnej sytuacji epizootycznej powiatu
•    prowadzenie kontroli dobrostanu zwierząt
•    prowadzenie dokumentacji dotyczącej obrotu zwierzętami
•    prowadzenie rejestrów nadzorowanych podmiotów
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w biurze,wyjazdy służbowe,praca w terenie (gospodarstwa rolnicze,podmioty nadzorowane).Wyjazd w teren samochodem służbowym.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
materiały do pracy-laptop,dokumenty.Możliwość poruszania się po budynku bez windy na parterze.Toaleta 1 .
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
•    wykształcenie: wyższe weterynaryjne
•    pozostałe wymagania niezbędne:
•    posiadanie prawa jazdy kategorii B
•    komunikatywność
•    obowiązkowość
•    umiejętność obsługi komputera
•    zdolności organizacyjne
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    życiorys i list motywacyjny
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
•    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
•    książeczka zdrowia-aktualna
•    orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na w/w stanowisku
•    prawo wykonywania zawodu
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Kopie innych dokumentów i oświadczenia
•    Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
•    kopie świadectw pracy
Termin składania dokumentów:
02-03-2012
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Przemysłowa 8
83-400 Kościerzyna
Inne informacje:

tel. 058-686-38-62.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.Liczy się data stępla pocztowego. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 
 
Joomla Templates: from JoomlaShack