Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 140750 z dnia 08-02-2012r. PDF Drukuj Email

 

•    Ogłoszenie nr: 140750
•    Data ukazania się ogłoszenia: 08 lutego 2012 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie
•    Powiatowy Lekarz Weterynarii
•    poszukuje kandydatów na stanowisko:
•    inspektor weterynaryjny
•    do spraw do spraw ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
•    w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kościerzynie

•    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
•    Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie ul. Przemysłowa 8, 83-400 Kościerzyna
Miejsce wykonywania pracy:
•    Kościerzyna
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
•    Realizacja zadań wynikających z ustawodawstwa krajowego i unijnego określającego wymagania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w biurze, wyjazdy służbowe w teren(gospodarstwa rolne,spedy żywca).Wyjazdy w teren samodzielnie samochodem służbowym.Kontakt ze zwierzetami gospodarskimi.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy laptopie,obsługa urzadzeń biurowych.Praca w budynku biurowym na parterze bez windy.Toaleta 1, niedostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
•    wykształcenie: wyższe weterynaryjne
•    pozostałe wymagania niezbędne:
o    biegła obsługa komputera
o    prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
o    książeczka zdrowia
o    orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na w/w stanowisku
o    prawo jazdy kategorii B
o    znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczacymi Inspekcji Weterynaryjnej i KPA
wymagania dodatkowe
•    komunikatywność
•    umiejętność pracy w zespole
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    życiorys i list motywacyjny
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
•    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Kopie innych dokumentów i oświadczenia
o    Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
o    kopie świadectw pracy
o    kwestyonariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Termin składania dokumentów:
20-02-2012
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Przemysłowa 8
83-400 Kościerzyna
Inne informacje:

tel.58-686-38-62.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.Decyduje data stempla pocztowego.Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack.com