Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 140356 z dnia 26-01-2012r. PDF Drukuj Email


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku
Kierownik
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
do spraw bezpieczeństwa pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
84-100 Puck
ul. Wejherowska 28


Miejsce wykonywania pracy:
Puck


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
•    Nadzorowanie gospodarstw indywidualnych, wytwarzających i stosujących pasze w celu zapewnienia zgodności z prawem paszowym.
•    Prowadzenie monitoringu pasz i środków żywienia zwierząt, w celu zrealizowania planu.
•    Prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
•    Nadzór nad fermami zwierząt futerkowych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.


Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
1.    Praca w warukach terenowych.
2.    Praca wymaga wchodzenia do miejsc przebywania zwierząt.
3.    Niezbędne wchodzenie do pomieszczeń produkcyjnych i magazynów.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
1.    Kontakt z materiałem zakaźnym i zwierzętami niebezpiecznymi.
2.    Narzędzia i meteriały pracy: komputer i urządzenia biurowe.
3.    Istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania sie po budynku: brak windy i podjazdu.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
Niezbędne
wykształcenie: wyższe lekarsko – weterynaryjne
pozostałe wymagania niezbędne:
•    Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
•    Znajomość przepisów w zakresie postępowania administracyjnego.
•    Prawo jazdy kategorii B.
•    Umiejętność obsługi komputera.


wymagania dodatkowe
•    Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
•    Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce.
•    Sześciomiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy w Inspekcji Weterynaryjnej.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    życiorys i list motywacyjny
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
•    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego


Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
•    Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w
przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów


Termin składania dokumentów:
08-02-2012


Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii WEJHEROWSKA 38 84-100 PUCK


Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys i oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać po nr tel. 58 673-10-90 wew. 29.

 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack