Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 139962 z dnia 13-01-2012r. PDF Drukuj Email

 

 • Ogloszenie nr: 139962
 • Data ukazania sie ogloszenia: 13 stycznia 2012 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny  
 • do spraw środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi
 • w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kościerzynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kościerzyna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie ul. Przemysłowa 8 , 83-400 Kościerzyna

Zakres zadan wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań wynikających z ustawodawstwa krajowego i unijnego określającego wymagania w zakresie środków żywienia zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz.
 • Raportowanie o wynikach urzędowej kontroli pasz.
 • Nadzór nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze w żwieniu zwierząt.
 • Nadzór nad obrotem paszami.
 • Aktualizacjia powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz.
 • Nadzór nad wytwórniami pasz stosującymi dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego.
 • Wykonywanie innych czynności i poleceń służbowych np. nadzór i kontrola nad dobrostanem zwierząt , nadzór i kontrola nad higieną materiału biologicznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca biurowa oraz praca terenowa związana z nadzorem nad w/w podmiotami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Biuro Inspektoratu znajduje się na parterze z jedną toaletą.Narzędzia i materiały pracy to komputer,dokumentacja papierowa, urządzenia pomiarowe.

Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy

n i e z b e d n e

  • wyksztalcenie: wyższe weterynaryjne
  • pozostale wymagania niezbedne:
   • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
   • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej i KPA
   • umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

  • prawo jazdy kategorii B
  • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno- epidemiologicznych
  • mile widziane doświadczenie w pracy zawodowej na tym stanowisku pracy w IW
  • udokumentowane kursy i szkolenia
  • zaświadczenie lekarsie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Wymagane dokumenty i oswiadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia świadectw pracy.
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Termin skladania dokumentow:

27-01-2012

Miejsce skladania dokumentow:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Przemysłowa 8
83-400 Kościerzyna

tel. 058-686-38-62

Inne informacje:


Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stępla pocztowego).Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.


Wytworzyl/Odpowiada: 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

jednostka organizacyjna: 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie

Udostepnil: 

Grażyna Lidzbarska

komorka organizacyjna:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Wprowadzono:

12-01-2012

 
 
Joomla Template Tutorial: by JoomlaShack