Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 139929 z dnia 12-01-2012r. PDF Drukuj Email

Ogłoszenie nr: 139929

Data ukazania sie ogłoszenia: 12 stycznia 2012 r. 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim 

Kierownik 

poszukuje kandydatów na stanowisko: 

inspektor weterynaryjny

do spraw ds. zwalczania chorób zakaźnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16

83-000 Pruszcz Gdański

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór i koordynowanie badań monitoringowych zwierząt
 • kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta
 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
 • współpraca w zakresie prowadzenia badań z lekarzami wyznaczonymi

prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości

kontrola przestrzegania przepisów o ochronie zdrowia zwierząt

kontrola wprowadzania zwierząt do obrotu oraz wystawianie odpowiednich świadectw zdrowia

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca w biurze oraz w terenie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

biuro znajduję sie na lp. budynku bez windy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość obowiązujących przepisów wet. i kpa
 • prawo jazdy kat. B
 • zdolności organizatorskie

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego
 • udokumentowane ukończone szkolenia, kursy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykonywanie zawodu
 • kopie świadectw pracy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Termin składania dokumentów:

22-01-2012

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim

ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruscz Gdański

Inne informacje:

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni tel. o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje pod nr tel.58 692 07 06

 
 
Joomla Templates at JoomlaShack.com