Ogłoszenie nr 16516 z dnia 12.10.2017 Drukuj

Ogłoszenie o naborze nr 16516 z dnia 12.10.2017 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
sekretarz kierownika jednostki
w zespole ds. administracyjnych

Wymiar etatu: 1/1
Stanowiska: 1


Miejsce wykonywania pracy:
Tczew

Adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie, ul. 30 Stycznia 29, 83-110 TczewWARUNKI PRACY

Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin oraz innych urządzeń biurowych. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze. Wejście do budynku po pięciu stopniach - budynek oraz pomieszczenia sanitarno-higieniczne nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ

 • przyjmowanie, wysyłanie i rejestrowanie korespondencji i poczty elektronicznej;
 • przyjmowanie i łączenie do odpowiednich działów;
 • przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji, kierowanie do odpowiednich komórek organizacyjnych Inspektoratu;
 • sporządzanie dokumentów na polecenie kierownika;
 • organizowanie wyjazdów służbowych kierownika i pracowników, prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdów służbowych, wydawanie delegacji
 • prowadzenie archiwum zakładowego;
 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników inspektoratu;
 • zaopatrywanie inspektoratu w niezbędne druki, formularze i materiały biurowe

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata na podobnym stanowisku
 • ogólna wiedza nt. funkcjonowania administracji publicznej i służby cywilnej
 • znajomość organizacji i struktury Inspekcji Weterynaryjnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość obsługi komputera
 • znajomość przepisów prawa pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.10.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie, ul. 30 Stycznia 29, 83-110 Tczew

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefoniczne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.