Ogłoszenie nr 15144 z dnia 09.09.2017 Drukuj

Ogłoszenie o naborze nr 15144 z dnia 09.09.2017 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
do spraw: pasz i utylizacji
w zespole ds. pasz i utylizacji

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1


Miejsce wykonywania pracy:
Lębork
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Weterynaryjna 1
84-300 Lębork

Adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Weterynaryjna 1
84-300 Lębork


WARUNKI PRACY

Nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
Budynek jednopiętrowy bez wind.
Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, podjazd do budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrolowanie i nadzorowanie podmiotów zajmujących się obrotem paszami, zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem i spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Pobieranie prób pasz do badań monitoringowych
 • Przygotowanie projektów decyzji i zaleceń pokontrolnych
 • Wystawianie świadectw weterynaryjnych na pasze i uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
 • Sporządzanie sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej i rocznej
 • Prowadzenie akt nadzorowanych podmiotów
 • Współpraca w zakresie pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z innymi Inspekcjami, służbami i instytucjami

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz przepisów weterynaryjnych z zakresu pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.09.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
  ul. Weterynaryjna 1
  84-300 Lębork
  Sekretariat na parterze

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę chronioną
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.