Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 14094 z dnia 10.08.2017 PDF Drukuj Email

 

Ogłoszenie o naborze nr 14094 z dnia 10.08.2017 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1


Miejsce wykonywania pracy:
Lębork

Adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Weterynaryjna 1
84-300 LęborkWARUNKI PRACY

Nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
Budynek jednopiętrowy bez wind.
Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, podjazd do budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności,
 • Prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem i przetwórstwem mięsa zwierząt łownych, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków i ich przetworów, produkcją, przetwórstwem i przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym mleka i jego przetworów
 • Kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych
 • Realizacja programu badań monitoringowych
 • Pobieranie próbek do celów diagnostycznych
 • Kontrola prawidłowości realizacji zadań przez urzędowych lekarzy weterynarii
 • Przeprowadzanie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie wniosków do odpowiednich sądów i prokuratur
 • Współpraca w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami zajmującymi się oceną jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem systemów RASFF, TRACES, SPIWET na poziomie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
 • Dokumentowanie badań i odpraw środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w handlu i eksporcie
 • Prowadzenie sprawozdawczości w odniesieniu do środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.08.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
  ul. Weterynaryjna 1
  84-300 Lębork
  Sekretariat na parterze

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
 
 
Joomla Templates by JoomlaShack.com