Ogłoszenie nr 13133 z dnia 14.07.2017 Drukuj

Ogłoszenie o naborze nr 13133 z dnia 14 lipca.2017 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1Miejsce wykonywania pracy:
Kartuzy

Adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
Ul. Słoneczna 1

83-300 Kartuzy

WARUNKI PRACY

- praca na terenie powiatu kartuskiego- wyjazdy służbowe i w siedzibie

ZAKRES ZADAŃ

- przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzenie dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby
- prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydawania nakazów i zakazów mających na celu zwalczanie choroby
- przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
- organizacja monitoringu i nadzór nad jego realizacją, nadzór nad pobieraniem oraz dostarczaniem do laboratorium próbek do celów diagnostycznych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
- kontrola prawidłowości realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza w zakresie: a) zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemicznego,
- b) szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, w tym badań monitoringowych,
- c) nadzoru nad obrotem zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie, skupem zwierząt i innymi miejscami gromadzenia zwierząt w zakresie wystawianych świadectw zdrowia,
- badanie zwierząt w obrocie i wystawianie świadectw zdrowia oraz innych dokumentów,
- opracowywanie programów i planów dotyczących monitoringu chorób zwierząt oraz planów zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i zoonoz lub biologicznym czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby,
- prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną,
- prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,
- prowadzenie spraw związanych z uznawaniem powiatu lub jego części za urzędowo wolny od poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,
- wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
- prawo jazdy kat B
- prawo wykonywania zawodu
- znajomość przepisów weterynaryjnych
- biegła obsługa komputera
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

- Wykształcenie: wyższe
- komunikatywność
- dyspozycyjność
- umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Życiorys/CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kopie dokumentów potwierdzajach posiadanie polskiego obywatelstwa
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 24.07.2017
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
83-300 Kartuzy
ul. Słoneczna 1

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
przewidywany termin zatrudnienia od 01.08.2017