Ogłoszenie nr 11965 z dnia 13.06.2017 Drukuj

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
w zespole ds bezpieczeństwa żywności

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Miastko

Adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku
ul. Szkolna 1
77-200 Miastko


WARUNKI PRACY

Praca w terenie - wyjazdy służbowe, praca w siedzibie urzędu przy komputerze, zagrożenie korupcją, reprezentacja urzędu;
Nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
Podstawowe wyposażenie stanowiska to:zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe,
Pomieszczenia biurowe: budynek jednopiętrowy bez wind i podjazdów

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem i przetwórstwem mięsa zwierząt łownych, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków i ich przetworów, produkcją, przetwórstwem i przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym mleka i jego przetworów
 • kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych,
 • realizacja programu badań monitoringowych
 • pobieranie próbek do celów diagnostycznych
 • kontrola prawidłowości realizacji zadań przez urzędowych lekarzy weterynarii
 • wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności
 • przeprowadzenie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie wniosków do odpowiednich sądów i prokuratur
 • współpraca w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami zajmującymi się oceną jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • znajomość żywnościowych przepisów weterynaryjnych
 • znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.07.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku
  ul. Szkolna 1
  77-200 Miastko

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wymagane dokumenty winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" oraz "dokumenty i oświadczenia dodatkowe". W związku z powyższym za kompletne oferty uznaj się te oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia własnoręcznie podpisane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel 661 604 257