Ogłoszenie nr 7290 z dnia 11.01.2017 Drukuj

Ogłoszenie o naborze nr 7290 z dnia 11.01.2017 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
do spraw: pasz i utylizacji
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Słupsku

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1


Miejsce wykonywania pracy:
Słupsk

Adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku

WARUNKI PRACY

Praca biurowa w siedzibie urzędu z wyjazdami terenowymi, od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 7.30 do 15.30. Praca z użyciem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze w budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy. Wąskie schody i korytarze. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy (drukarka, niszczarka). Wyjścia i wyjazdy służbowe na terenie powiatu słupskiego i m. Słupska.

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrole podmiotów produkujących środki żywienia zwierząt oraz podmiotów produkujących i przetwarzających uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego.
 • Pobieranie prób pasz do badań monitoringowych.
 • Przygotowywanie projektów decyzji .
 • Wystawianie świadectw weterynaryjnych na uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego do krajów trzecich.
 • Wystawianie świadectw weterynaryjnych na pasze do krajów trzecich.
 • Sporządzanie sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej i rocznej.
 • Prowadzenie akt nadzorowanych podmiotów.
 • Współpraca w zakresie pasz i utylizacji z innymi Inspekcjami, służbami i instytucjami.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • - prawo jazdy kat. B
 • -znajomość ustawy o IW oraz przepisów weterynaryjnych z zakresu pasz i utylizacji oraz postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w Inspekcji Weterynaryjnej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawo jazdy kat. B.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.01.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
  ul. Armii Krajowej 29
  76-200 Słupsk

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Ofert przysłane lub dostarczone po terminie (liczy się data wpływu do urzędu), niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
W ofercie prosimy podać swój adres e-mail i numer telefonu w celu ułatwienia kontaktu.
Wyłącznie kandydaci/tki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naboru (telefonicznie lub e-mailem).
Dokumenty kandydatów/tek (z wyłączeniem dokumentów kandydatów/tek, którzy złożyli wniosek o zwrot przedłożonych dokumentów) zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59 84 23 107 wew. 40.