Ogłoszenie nr 1937 z dnia 27.07-2016 Drukuj
Ogłoszenie o naborze nr 1937 z dnia 27.07.2016 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
główny księgowy
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Słupsku


Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1


Miejsce wykonywania pracy:

Słupsk

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
ul. Armii Krajowej 29
76-200 Słupsk

WARUNKI PRACY

Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 7.30 do 15.30. Praca z użyciem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze w budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy. Wąskie schody i korytarze. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracownik wykonuje przede wszystkim czynności o charakterze statycznym w pozycji siedzącej przy biurku. Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy (drukarka, niszczarka). Wyjścia i wyjazdy służbowe.

ZAKRES ZADAŃ

 • Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentacji finansowej.
 • Dekretowanie dowodów finansowych.
 • Analiza wykorzystania środków finansowych.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań w układzie zadaniowym.
 • Kontrola wykorzystania środków finansowych.
 • Opracowywanie planów finansowych jednostki.
 • Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Przygotowywanie projektów procedur i przepisów wewnętrznych z zakresu spraw finansowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 6 lat praktyki w księgowości.
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Nie był/a prawomocnie skazany/a za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 • Nie był/a karany/a zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne.
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata praktyki w księgowości.
 • Posiada bardzo dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych.
 • Posiada umiejętność obsługi programu Płatnik, TREZOR, elektronicznego konta bankowego.
 • Jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o niekaraniu zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień, ukończonych kursów i szkoleń.
 • Kopię dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru biegłych rewidentów lub certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.08.2016
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
  ul. Armii Krajowej 29
  76-200 Słupsk

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty przysłane lub dostarczone po terminie (liczy się data wpływu do urzędu), niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
W ofercie prosimy podać swój adres e-mail i numer telefonu w celu ułatwienia kontaktu.
Wyłącznie kandydaci/tki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naboru (telefonicznie lub e-mailem).
Dokumenty kandydatów/tek (z wyjątkiem dokumentów kandydatów/tek, którzy złożyli wniosek o zwrot przedłożonych dokumentów) zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59 84 23 107 wew. 40.