Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 180620 z dnia 05.05.2016 PDF Drukuj Email
 • Ogłoszenie nr: 180620
 • Data ukazania się ogłoszenia: 05 maja 2016 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 • w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

 

  82-100 Nowy Dwór Gdański
  ul. Tczewska 28

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowy Dwór Gdański

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie ich występowania, wykrywanie i likwidacja oraz prowadzenie sprawozdawczości z zakresu chorób zakaźnych zwierząt
 • kontrola i zwalczanie zoonoz i wywołujących je biologicznych czynników chorobotwórczych
 • kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty podejmujące lub prowadzące działalność związaną ze zwierzętami, zwanymi podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną, w tym prowadzenie rejestrów i wykazów
 • kontrola zwierząt wprowadzanych na rynek, przemieszczanych oraz zwierząt w handlu i wywozie w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu -wystawianie świadectw zdrowia
 • kontrola zdrowia zwierząt przeznaczonych do rozrodu i materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu oraz przesyłek zwierząt i materiału biologicznego w miejscu przeznaczenia
 • kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych podczas pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystania materiału biologicznego, jak również prowadzenie punktów kopulacyjnych
 • prowadzenie rejestru i kontrola osób wyznaczonych do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, aktualizacją i realizacją planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca w siedzibie Inspektoratu
  - praca w terenie- obszar powiatu nowodworskiego
  - wyjazdy służbowe
  - udział w szkoleniach


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku. Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu. Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.


  Inne
  jazda samochodem do celów służbowych, praca przy komputerze i innych urządzeniach biurowych, kontakt ze zwierzętami - narażenie na czynniki zoonotyczne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
  • rzetelność
  • samodzielność
  • umiejętność pracy w zespole
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
wymagania dodatkowe
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego krajowego i Unii Europejskiej
 • znajomość przepisów prawa administracyjnego i mandatowego
 • umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  20-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Tczewska 28
  82-100 Nowy Dwór Gdański
  z dopiskiem ,,Oferta zatrudnienia"

Inne informacje:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieniu telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (55) 247-26-35.
 
 
Joomla Templates from JoomlaShack.com