Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Informacje dla hodowców PDF Drukuj Email

APEL do hodowców drobiu

 

Komunikat Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 27.12.2016

 

 

 

APEL do hodowców drobiu

 

 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

Głównego Lekarza Weterynarii Szanowni Państwo!


Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

-           zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

-           nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

-           nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

-           stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

-           stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

-           przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

 

(150)

WAŻNE DLA HODOWCÓW ZWIERZĄT

 

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 3 października br. ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, Dz. U. z 2016 r., poz. 1605 informuje, że jednym ze zmienionych przedmiotową ustawą aktów prawnych jest Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Do wszystkich hodowców zwierząt gospodarskich, których Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt dotyczy, apeluje się o zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami prawnymi.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1605/1

Wersja pdf >>

(1)

UWAGA !!! ROLNICY, HODOWCY ŚWIŃ, OSOBY UTRZYMUJĄCE 1 ŚWINIĘ NA POTRZEBY WŁASNE

UWAGA !!!   ROLNICY, HODOWCY ŚWIŃ, OSOBY UTRZYMUJĄCE 1 ŚWINIĘ NA POTRZEBY  WŁASNE

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/260 z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski

Przedmiotowa Decyzja znosi upoważnienie Polski  do stosowania odstępstwa, o którym mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2008/71/WE, w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.

Ulotka >>

(0)

JEŻELI WPROWADZASZ NA RYNEK ZWIERZĘTA !!!

 

Wersja PDF >>

(3412)

Uwaga organizatorzy targów bydła, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem bydła. Uwaga hodowcy bydła

Uwaga organizatorzy targów bydła, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem bydła.

Uwaga hodowcy bydła.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podmioty prowadzące targi, wystawy, pokazy oraz konkursy bydła stanowią posiadaczy zwierząt w rozumieniu przepisów o identyfikacji i rejestracji zwierząt, w związku z czym spoczywają na nich obowiązki:

  • Złożenia do ARiMR wniosku o nadanie numeru producenta, a następnie numeru siedziby stada przypisanego do miejsca prowadzenia działalności.
  • Dokonywania zgłoszeń przemieszczeń bydła na i z targu, wystawy, pokazy lub konkursy zwierząt, oraz innych wydarzeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1) ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
  • Prowadzenia, w przypadku targów, ksiąg rejestracji bydła, o której mowa w art. 23 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a w przypadku wystaw, pokazów oraz konkursów – ewidencji zwierząt, o której mowa w art. 24 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Proces rejestracji wszystkich ww. podmiotów w Centralnej Bazie Danych SIRZ powinien zostać zakończony do 31 grudnia 2012 r.

W związku z powyższym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła do użytku formularze zgłoszeniowe mające zastosowanie w przypadku rejestracji w CBD SIRZ podmiotów organizujących targi, wystawy, pokazy i konkursy bydła oraz przemieszczeń bydła związanych z ich działalnością:

  • Formularz „ZGŁOSZENIE SIEDZIBY STADA/ SIEDZIBY STADA LUB SIEDZIBY PODMIOTU PROWADZĄCEGO OBRÓT, POŚREDNICTWO W TYM OBROCIE LUB SKUP ZWIERZĄT/ RZEŹNI/ MIEJSCA GROMADZENIA ZWIERZĄT/ ZAKŁADU PRZETWÓRCZEGO LUB SPALARNI/ TARGU*” *lub inny podmiot prowadzący działalność w zakresie organizowania wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, służący do rejestracji w CBD SIRZ siedzib stad oraz miejsc (w tym targów, wystaw, pokazów oraz konkursów bydła) podlegających rejestracji zgodnie z przepisami o identyfikacji i rejestracji zwierząt.
  • Formularz „Zgłoszenie przemieszczenia bydła poprzez targ*” *lub wystawa, pokaz lub konkurs zwierząt, dla rolnika, służący do zgłaszania przemieszczeń bydła przez posiadaczy zwierząt przemieszczających bydło na oraz z targu, wystawy, pokazu lub konkursu.
  • Formularz „Zgłoszenie przemieszczenia bydła poprzez targ*” *lub wystawa, pokaz lub konkurs zwierząt, dla organizatora targu, wystawy, pokazu lub konkursu bydła, służący do dokonywania przez ww. podmiot zgłoszeń przemieszczeń bydła, dokonywanych w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej ARiMR pod następującym adresem:

http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/formularze-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat-gospodarskich.html

przygotowała: Aleksandra Widulińska

(3146)

 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack