Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Zadania zespołu PDF Drukuj Email

 

zadania.jpg

 

Do zadań zespołu ds. oceny działalności Inspekcji Weterynaryjnej należy przeprowadzanie audytów kontroli urzędowych wykonywanych przez powiatowe inspektoraty weterynarii.

Audyty prowadzone są na podstawie rocznych programów audytów oraz zgodnie z procedurą opisaną w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy IW.


Przeprowadzanie audytów ma za zadanie sprawdzenie, czy kontrole urzędowe, odnoszące się do:

● prawa paszowego i żywnościowego,

● reguł dotyczących zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt,

są skutecznie wykonywane oraz odpowiednie dla osiągnięcia celów stosownych aktów prawnych, oraz czy są zgodne z krajowymi planami kontroli.


Przeprowadzanie audytów wewnętrznych służy zapewnieniu odpowiedniej jakości wykonywania urzędowych kontroli w zakresie ustalonym rozporządzeniem (WE) 882/2004. Spełniają więc one rolę czynnika zapewniającego odpowiednią jakość działania Inspekcji Weterynaryjnej i z tego powodu przy ich organizowaniu, znajdują zastosowanie wymogi norm dotyczących systemu zapewnienia jakości, takich jak norma PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością - Wymagania.

W celu zapewnienia zgodności z wymogami zawartymi w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 audyty muszą obejmować trzy aspekty istotne z punktu widzenia tego rozporządzenia:

1) weryfikację zgodności z planowanymi rozwiązaniami w celu zapewnienia, że kontrole urzędowe są przeprowadzane zgodnie z zamierzeniami oraz że wszelkie instrukcje i wytyczne udzielane personelowi prowadzącemu kontrole są przestrzegane,

2) weryfikację skutecznego wykonania planowanych rozwiązań oraz ocenę skuteczności, czyli stopnia, w jakim planowane rezultaty zostały osiągnięte (powinna być dokonana ocena jakości i spójności kontroli urzędowych),

3) system audytu powinien również ocenić czy planowane rozwiązania są odpowiednie do osiągnięcia celów rozporządzenia (WE) nr 882/2004, a w szczególności jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli.


W celu zapewnienia zgodności z wymogami zawartymi w ust. 5 załącznika do decyzji Komisji nr 2006/677/WE, audyty muszą się charakteryzować:

  • przejrzystością,
  • niezależnością,
  • podejściem systematycznym,
  • niezależnością kontroli audytu.

 
 
Joomla Templates by JoomlaShack.com