Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Zatwierdzanie i nadawanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawadzki1   
piątek, 11 marca 2011 14:19

W opinii Inspekcji Weterynaryjnej, weterynaryjny numer identyfikacyjny powinien być każdorazowo nadawany podmiotowi prowadzącemu działalność, z zastrzeżeniem, iż w przypadku prowadzenia przez podmiot działalności z wykorzystaniem obiektu, przedmiotowy numer powinien być nadawany podmiotowi prowadzącemu działalność w ramach określonego w decyzji administracyjnej miejsca prowadzenia działalności (obiektu).

Zgodnie z art. 5 ust. 5 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008 r. Nr 213 poz. 1342 z późn. zm.), weterynaryjny numer identyfikacyjny nadawany jest przez powiatowego lekarza weterynarii podmiotowi lub poszczególnym obiektom budowlanym lub miejscom, w których ma być prowadzona działalność nadzorowana, lub osobom wykonującym określone czynności w ramach tej działalności. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. Nr 193, poz. 1193) określają sposób ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadawanego podmiotom prowadzącym działalność nadzorowana, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a—1, o oraz p ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W związku z powyższym, w opinii Głównego Lekarza Weterynarii, w przypadku wydawania przez powiatowego lekarza weterynarii decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych określonych dla działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. c w/w ustawy, weterynaryjny numer identyfikacyjny powinien być nadawany na podmiot prowadzący przedmiotową działalność.

Z uwagi na złożoność zagadnienia, jak również mając na uwadze duże zróżnicowanie pod względem charakteru działalności prowadzonej przez podmioty zatwierdzone do prowadzenia obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, poniżej przedstawiam kilka przykładowych rodzajów prowadzonej działalności, wraz z informacją na temat właściwego, w opinii Głównego Lekarza Weterynarii, sposobu zatwierdzenia poszczególnych podmiotów oraz nadania im weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego:

1. Ten sam przedsiębiorca prowadzi 2 punkty skupu, przy czym każdy z nich prowadzony jest niezależnie, z wykorzystaniem odrębnych obiektów położonych w różnych lokalizacjach.

W opisanej sytuacji, odrębne weterynaryjne numery identyfikacyjne powinny być nadane podmiotowi w odniesieniu do każdego punktu skupu,funkcjonującego niezależnie w ramach działalności prowadzonej przez ten sam podmiot. Powyższe rozwiązanie wydaje się być słuszne również w przypadku, gdy wszystkie punkty skupu należące do jednego właściciela zlokalizowane są na terenie tego samego powiatu, jeżeli ich działalność nie jest w żaden sposób ze sobą powiązana.

2. Na terenie tego samego obiektu, dzierżawionego od właściciela, prowadzona jest

(z zachowaniem wymaganego rozdziału czasowego) działalność dwóch

podmiotów, polegająca na skupie zwierząt.

Każdy z podmiotów prowadzących działalność na terenie obiektu powinien być zatwierdzony przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca położenia obiektów oraz powinien mieć nadany odrębny weterynaryjny numer identyfikacyjny. Ponadto, w decyzjach administracyjnych wydanych przez powiatowego lekarza weterynarii w związku z zatwierdzeniem działalności obu podmiotów powinny się znajdować informacje na temat okresów prowadzenia działalności przez poszczególne podmioty, ustalonych w sposób gwarantujący zachowanie wymaganego rozdziału czasowego dla prowadzenia poszczególnych działalności.

Również na potrzeby nadzoru weterynaryjnego nad działalnością prowadzoną przez poszczególne podmioty, każdy z zatwierdzonych punktów skupu powinien być traktowany jako niezależna działalność. Należy przy tym zaznaczyć, iż w przypadku stwierdzenia, że przy prowadzeniu działalności przez podmiot/podmioty naruszane są wymagania weterynaryjne, przepisy art. 8 i 9 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt stosuje się odpowiednio.

3. Podmiot deklaruje chęć prowadzenia działalności polegającej na skupie zwierząt

z kilku gospodarstw jednym środkiem transportu (i bez wykorzystania obiektów)

w celu dostarczania ich bezpośrednio do rzeźni. Przedmiotowa działalność

prowadzona będzie na terenie kilku powiatów/województw, w związku z czym

pojawia się pytanie, czy nadzór nad działalnością podmiotu powinien być

prowadzony przez jednego powiatowego lekarza weterynańi, czy też przez

powiatowych lekarzy weterynarii właściwych dla wszystkich powiatów,

w których podmiot dokonywałby skupu zwierząt

Zgodnie z artykułem 5. ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt „podjęcie działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, c - f, h, i, 1, jest dozwolone po stwierdzeniu przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia, w drodze decyzji, spełniania wymagań weterynaryjnych określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności". Zgodnie z opinią Głównego Lekarza Weterynarii, w opisanej sytuacji podmiot, który w ramach swojej działalności nie ma zamiaru wykorzystywać obiektów, powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie działalności wyłącznie do powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla siedziby podmiotu. W/w powiatowy lekarz weterynarii, po zatwierdzeniu podmiotu i nadaniu mu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, będzie prowadził nadzór nad jego działalnością, w tym nad spełnianiem wymagań weterynaryjnych określonych przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie oraz skupu zwierząt (Dz. U. Nr 122, poz. 790), dotyczących m.in. dokumentacji, jaką zobowiązany jest prowadzić podmiot zajmujący się w/w działalnością.

Powyższe rozwiązanie nie oznacza jednak, iż powiatowi lekarze weterynarii właściwi dla gospodarstw, z których podmiot dokonywałby skupu zwierząt byliby pozbawieni możliwości nadzoru nad działalnością prowadzoną przez podmiot na terenie ich powiatu. Należy bowiem mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 5 ust. 8 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 1 ust.l lit. c ustawy jest obowiązany zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce załadunku i wyładunku zwierząt o załadunku i wyładunku zwierząt co najmniej na 24 godziny przed planowanym terminem ich załadunku i wyładunku.

4. Podmiot deklaruje chęć prowadzenia działalności polegającej na pośrednictwie w obrocie/handlu zwierzętami bez wykorzystania obiektów oraz środków transportu. Przedmiotowa działalność miałaby w szczególności polegać na dokonywaniu pośrednictwa w transakcjach pomiędzy hodowcą zwierząt, a ich ostatecznym odbiorcą, w tym na organizacji transportu, jednakże bez bezpośredniego udziału w takim transporcie oraz bez bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami będącymi przedmiotem transakcji

W opisanej sytuacji, podmiot powinien zostać zatwierdzony przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla siedziby podmiotu oraz powinien otrzymać weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez w/w powiatowego lekarza weterynarii. W/w powiatowy lekarz weterynarii, po zatwierdzeniu podmiotu i nadaniu mu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, będzie prowadził nadzór nad jego działalnością, w tym nadzór nad spełnianiem wymagań weterynaryjnych określonych przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie oraz skupu zwierząt.

Poprawiony: środa, 16 marca 2011 06:28
 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack