English French German Italian Portuguese Russian Spanish

13 marca 2011

Nowe rozporządzenie Parlamentu europejskiego w sprawie utylizacji

Dnia 4 marca 2011 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).

Rozporządzenie wykonawcze opublikowane zostało dnia 25 lutego i posiada nr 142/2011. Tytuł tego rozporządzenia: w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy.
Treść obu rozporządzeń umieszczona jest na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakładce UTYLIZACJA.