26 lipca 2022

Tymczasowa procedura w sprawie postępowania ze zwierzętami przemieszczanymi w celach niehandlowych do 5 sztuk, towarzyszącymi uchodźcom wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego.

 

Tymczasowa procedura w sprawie postępowania ze zwierzętami przemieszczanymi w celach niehandlowych do 5 sztuk, towarzyszącymi uchodźcom wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego.

 1. Cel procedury

  • Modyfikacja systemu kontroli i nadzoru nad zwierzętami towarzyszącymi przemieszczanymi z Ukrainy do Polski po 4 miesiącach obowiązywania tymczasowej procedury z dnia 17 marca br.
  • Kontynuacja działań minimalizujących uchodźcom z Ukrainy utrudnienia na przejściach granicznych przy jednoczesnym uwzględnieniu ustawicznej normalizacji funkcjonowania systemu znakowania i szczepienia zwierząt towarzyszących na dużej części terytorium państwa ukraińskiego.

   Instytucje odpowiedzialne: Inspekcja Weterynaryjna (IW), Krajowa Administracja Skarbowa(KAS).
 2. Opis sytuacji

  W sytuacji przemieszczania się osób z terenu Ukrainy do UE możemy mieć do czynienia z trzema grupami osób podróżujących ze zwierzętami towarzyszącymi:

  - obywatele UE,
  - obywatele Ukrainy,
  - obywatele innych państw trzecich.

  Z uwagi na potwierdzoną przez administrację weterynaryjną Ukrainy możliwość wykonania oznakowania oraz szczepienia przeciwko wściekliźnie na terenie nieobjętym czynnymi działaniami wojennymi w Ukrainie, właściciele zwierząt lub upoważnione przez właściciela osoby planujący podróż na teren UE powinni wykonać ww. czynności zanim przekroczą granice ukraińsko - polską. Powinni także posiadać dokument wystawiony przez lekarza weterynarii, potwierdzający spełnienie powyższych wymogów.

  2.1. Zwierzęta z gatunków psy (Canis lupus familiaris), koty (Felis silvestris catus), fretki (Mustela putorius furo)

  Zwierzęta ww. gatunków przemieszczane do państw członkowskich UE zgodnie ze standardową procedurą mogą towarzyszyć podróżującym w sytuacji spełnienia wszystkich wymagań UE, tj.:

  1) zwierzę zostało prawidłowo oznakowane za pomocą mikrochipa,
  2) zwierzę zostało zaszczepione przeciwko wściekliźnie i szczepienie jest nadal ważne (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/szczepienie-na-wscieklizne).
  3) zwierzę posiada aktualny wynik badania serologicznego w kierunku oznaczenia miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/badanie-poziomu-przeciwcial),
  4) zwierzę jest zaopatrzone w świadectwo zdrowia zgodne ze wzorem określonym w prawie UE (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/swiadectwo-zdrowia) lub w określonych przypadkach ważny paszport wydany w jednym z państw członkowskich UE (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/dokumenty-identyfikacyjne).

 3. Postępowanie w przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2.1

  3.1. Niespełnienie wymogów zawartych w ust. 2.1 pkt 1 lub 2

  Osoba przekraczająca granicę ze zwierzęciem, które nie spełnia wymagań przywozowych, o których mowa w ust. 2.1 pkt 1 lub 2, zobowiązana jest do zadeklarowania funkcjonariuszowi celno- skarbowemu (KAS) posiadania zwierzęcia i do wypełnienia wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

  Funkcjonariusz celno-skarbowy kieruje takie zwierzę do urzędowego lekarza weterynarii (ULW).

  ULW/ funkcjonariusz KAS właściwy dla miejsca przekroczenia granicy informuje właściciela zwierzęcia o konieczności:
  • wycofania się z granicy na teren Ukrainy w przypadku odmowy poddania zwierzęcia oznakowaniu i szczepieniu przeciwko wściekliźnie na własny koszt (Inspekcja Weterynaryjna wydaje decyzję administracyjną o odesłaniu zwierzęcia ) lub,
  • oznakowania i zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie na własny koszt u lekarza weterynarii prywatnej praktyki po wezwaniu telefonicznym. Lekarze weterynarii świadczący w/w usługi lekarsko- weterynaryjne są wskazywani w porozumieniu pomiędzy kierownikami zakładów leczniczych dla zwierząt i wojewódzkimi/ powiatowymi lekarzami weterynarii.

  ULW właściwy dla miejsca przekroczenia granicy po stwierdzeniu, że przeprowadzone zostały ww. czynności lekarsko-weterynaryjne wystawia pozwolenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do procedury.

  W przypadku zwierząt niespełniających wymogów zawartych w ust. 2.1 pkt 1 lub 2, tj. wymagających szczepienia i oznakowania, przekroczenie granicy możliwe jest wyłącznie koleją w Przemyślu i w Chełmie.

  3.2. Niespełnienie wymogów zawartych w ust. 2.1 pkt 3 lub 4

  W związku z sytuacją nadzwyczajną spowodowaną trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie, zwierzęta ww. gatunków towarzyszące ich właścicielom lub upoważnionej przez właściciela osobom przekraczającym granicę ukraińsko-polską od dnia 16 lipca 2022r. mogą zostać wprowadzone na terytorium Polski pomimo niespełnienia wymagań zawartych w ust. 2.1 pkt 3 lub 4.

  W takim przypadku osoba przekraczająca granicę ze zwierzęciem, które nie spełnia wymagań przywozowych, o których mowa w ust. 2.1 pkt 3 lub 4, zobowiązana jest do zadeklarowania funkcjonariuszowi KAS posiadania zwierzęcia i do wypełnienia wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

  Funkcjonariusz celno-skarbowy kieruje takie zwierzę do urzędowego lekarza weterynarii (ULW).

  ULW właściwy dla miejsca przekroczenia granicy wystawia pozwolenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do procedury.

  3.3. Postępowanie w sytuacji przekroczenia granicy bez uzyskania pozwolenia (przypadki wykrycia nielegalnego przekroczenia granicy przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia)

  W przypadku przekroczenia granicy ze zwierzęciem bez uzyskania ww. pozwolenia oraz braku oznakowania i szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, organ który ujawnił nielegalne przekroczenie granicy, powiadamia o tym właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii, który podejmuje decyzję o skierowaniu na izolację na okres do 6 miesięcy, we wskazanym przez urzędowego lekarza weterynarii miejscu, zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) 2013/576.

  Po zarządzeniu izolacji zwierzę zostanie oznakowane oraz zaszczepione przeciwko wściekliźnie, a 30 dni po szczepieniu poddane zostanie badaniu poziomu przeciwciał przeciw wściekliźnie metodą miareczkowania. Koszty izolacji, szczepienia i oznakowania, jak również innych koniecznych czynności lekarsko-weterynaryjnych ponosi właściciel zwierzęcia.

  W przypadku uzyskania satysfakcjonującego wyniku poziomu przeciwciał (powyżej 0,5 j.m/ml), właściwy powiatowy lekarz weterynarii może wydać decyzję o skróceniu izolacji.

  Po dokonaniu powyższych czynności, ULW wydaje pozwolenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do procedury.

 4. Postępowanie ze zwierzętami poniżej 12 tygodnia życia:

  • do 8 tygodnia życia nie jest wymagane oznakowanie oraz szczepienie przeciwko wściekliźnie zwierząt. W takim przypadku należy uzyskać tylko pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego. Dokończenie czynności związanych z oznakowaniem i wykonaniem szczepienia przeciwko wściekliźnie powinno nastąpić w późniejszym terminie po ukończeniu przez zwierzę 8 tyg. życia;
  • od 8 do 12 tygodnia życia jak w ust. 3.1. i 3.2.
 5. Pozostałe gatunki zwierząt przemieszczanych jako towarzyszące (gryzonie, króliki, płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce)

  Z uwagi na brak zagrożenia związanego z potencjalnym przeniesieniem chorób zakaźnych niebezpiecznych dla ludzi lub zwierząt, w tym wirusa wścieklizny, wprowadza się czasowe zwolnienie z obowiązku posiadania pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii na wwóz. Jeśli będą to gatunki objęte ograniczeniami z uwagi na Konwencję Waszyngtońska CITES bez wymaganych zezwoleń, decyzję pozdejmuje Krajowa Administracja Skarbowa.
 6. Traci moc „Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii" z 17 marca 2022r.

Procedura w wersji pdf >>